Sadece bir ekonomik değer değil aynı zamanda, ve genç fenomendir.İktisadi üretim ki rolüne paralel olarak yapı da, yenilikçi bir sevkiyatçısıdır. Girişimcilik sosyal ve eğitim okullarıyla ilgili. Bazı sosyal yapılar, girişimci ruh ve eğitimde ilerlemek, teşvik eder.Girişimci kültür, gelişme ve kalkınma için zengin bir potansiyel taşır. 

Girişimcilik, fikrin eyleme geçmesindeki bireyin yeteneğini ifade eden bir kavramdır. Bu kavram; yaratıcılık, yenilik ve risk almanın yanı sıra hedeflere ulaşmada projeleri planlama ve yönetme yeteneğini de kapsar Girişimcilik, günlük hayatta ve toplumsal ihtiyaçların giderilmesinde sürekli devam edecek bir kavramdır. Ekonomik mal ve hizmet üretmek ve bunları pazarlamak için kâr amacı güden girişimlerin tamamını kapsayan işlemlere girişimcilik denir. “İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi” olarak ifade edilen girişimcilik üretim için en önemli faktörlerden biridir. Girişimcilik bu işlevlerin nerede, ne zaman, nasıl ve kim tarafından yerine getirme şartlarını ortaya çıkartır.

Ekonomik gelişmelerin günümüzde sürekli arttığı göz önüne alınırsa girişimcilik tanımına yeni kavramlar eklenebilir. Birçok kaynağa baktığımızda girişimcilik farklı bakış açıları ile birden fazla tanımı yapılmaktadır.

Bu tanımlara bakıldığında girişimcilik için tek bir tanımın yapılmasının mümkün olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Girişimcilik birçok farklı öğenin bir araya gelmesiyle oluşan ve zaman içerisinde bileşenleri sıkça değişen bir olgudur. Değişmeyen bazı bileşenler vardır ki bunlardan birincisi sezmek, ikincisi görmek, üçüncüsü ise eyleme geçmektir. Girişimcilikte yaşanan çevrede fırsatları çok iyi sezmek gerekir. İçinde bulunduğu ekonomik ortamda arzu ve istekleri başkasından önce görür. Gördüklerinden ve sezgilerinden hayaller kurarak projeler üretip bu projeleri hayata geçirir.
 
Girişimciliğin Temel Fonksiyonları
Girişimci, her alanda yeniliği başlatan kişidir. Yeniliklerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi kararlılığının uygulamaları sonucu gerçekleşir. Bu kararı ve uygulamaları yönlendiren girişimci kültür ve düşüncelerin oluşumunda büyük rol oynar. Bu kişilerin iş adamı olmadan önceki uğraşıları, eğitim düzeyi, toplumsal ve ekonomik nitelikleri ile bireysel özellik ve davranış boyutları etkili olacaktır.
 
Girişimciler; ekonomik mal ve hizmet üretmek, bunları pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren, kâr amacı güden ve girişimlerinin sonucunda doğabilecek tüm risklere katlanan kişilerdir (Ürper, 2013: 5). Başarılı girişimci her yaştan, her gelir seviyesinden, her ırktan ve her cinsiyetten olabilir. Eğitim ve deneyimleri farklılık gösterebilir.


Başarılı bir girişimcinin temel özellikleri:

 • İş kurmaya hevesli olmak,
 • Kendine güven duymak,
 • Yaptığı işlerde kararlılık örneği göstermek,
 • Başarısızlığa rağmen hiçbir zaman vazgeçmemek,
 • Her türlü riski üzerine alıp iyi bir şekilde yönetmek,
 • Yenilikçi fikirlere açık olup yaratıcı düşünceler üretmek,
 • Değişimleri fırsat olarak görme becerisine sahip olmak,
 • Her türlü belirsizliğe karşı tedbirli olarak daima uyanık olabilmek,
 • Planlı hareket ederek işlerin zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Yeni ihtiyaçları önceden görerek gerekli girişimlerde bulunmak,
 • İşletmede çalışanlara önderlik yaparak kendisini ve çalışanlarını en iyi şekilde yetiştirmektir.
0 212 660 00 87
0 212 660 00 87